Over ons

Praktijkschool Fryslân is ontwikkeld om onderwijs mogelijk te maken voor jeugdigen die niet in staat zijn om naar school te gaan. Daarbij gaat het altijd om landelijk erkende onderwijsprogramma’s.

Het recht op (inclusief) onderwijs, voor bijvoorbeeld voor jeugdigen met een handicap, ligt verankerd in artikel 24 van het VN-Mensenrechtenverdrag Handicap en artikel 23 van het VN-Kinderrechtenverdrag. (Defence for children ontwikkelde in dit kader een Factsheet). De realisatie van een inclusief onderwijssysteem vraagt om een proces van systeem- en cultuurverandering. Praktijkschool Fryslân tracht hier een bijdrage aan te leveren.

Praktijkschool Fryslân is een samenwerkingsproject. De programma’s van Praktijkschool Fryslân worden vormgegeven door een samenwerking van onderwijsinstellingen, diverse (beschutte) leer-werkbedrijven en dagbestedingsplekken. Het Steunpunt Zorg & Onderwijs Fryslân speelt met betrekking tot het algemeen vormende onderwijs een adviserende en faciliterende rol. Voor wat betreft de beroepsgerichte programma’s ligt de regie over het onderwijsdeel bij het Steunpunt.

Ten behoeve van specifieke trajecten/projecten wordt samengewerkt met het reguliere beroepsonderwijs, de scholen voor speciaal onderwijs, de TOP-groep en Leren voor morgen (vanuit de SDG4-alliantie). Ten behoeve van de beroepsgerichte programma’s wordt onder andere deelgenomen aan de landelijke Pilot Praktijkleren (een gezamenlijke pilot van de ministeries van OCW en SZW), zie de nieuwsberichten.

“Recht op onderwijs ligt verankerd in het Mensenrechtenverdrag Handicap en het VN-Kinderrechtenverdrag”

Algemeen vormend onderwijs

Lees meer

Beroepsvoorbereiding- en oriëntatie

Lees meer

Beroepsgerichte vorming

Lees meer